24 Apr
24Apr

לוחות אלף-בית מעוצבים נכון התלויים על קירות הכיתה יכולים לסייע להטמיע ולהפנים את סימני האותיות בזיכרון. השימוש בלוחות אלה שכיח בכיתות הגילאים הצעירים וכיתות גני הילדים. מטרתו של מחקר זה הייתה לבחון את מאפייני האותיות (הקריטריונים) עליהם יש להקפיד, על מנת  שלוחות האלף-בית הנתלים בכיתה יהיו ברורים, קריאים וישיגו את מטרתם הפדגוגית.  המאמר מספק המלצות יישומיות מעשיות למימוש ולביצוע לוחות אלף-בית קריאים ויעילים מבחינה פדגוגית עבור הגילאים הצעירים.

מצורף קישור למאמר שהתפרסם בכתב העת דפים.

מילוא שוסמן, י', וונגרוביץ נ' (2020). עיצוב לוח האלף-בית על קיר הכיתה והגן: תיאוריה ומעשה. דפים. כרך 73, עמ' 289-316. נדלה מתוך:  https://ebook.macam.ac.il/read/6/3484#288Comments
* The email will not be published on the website.
I BUILT MY SITE FOR FREE USING