23 Sep
23Sep

כאשר סביבות למידה מעוצבות נכון (Landscape for Learning) הן תורמות הן לתלמידים הן למורים. כנגזרת מההשפעה הכללית של סביבת בית הספר על השוהים בה, גם עיצוב סביבת הכיתה הוא אלמנט חשוב, בפרט בגילים הצעירים בבית הספר היסודי. סביבת הכיתה היא מקום המשמש לא רק ללמידה אלא גם לגדילה ולהתפתחות, לאור זאת מן הראוי לשים לב לכלל מרכיביה כדי שיתרמו באופן מיטבי לשוהים בה.

המאמר מציג את הגורמים בפסיכולוגיה הסביבתית המשפיעים על התלמידים והמורים.

התמונה צולמה בבית ספר יסודי בפינלנד.

המאמר התפרסם באתר מסע- מופת סובב עולם.

מילוא-שוסמן י' (2015). הפסיכולוגיה הסביבתית ועיצוב הכיתה ככלי לקידום הוראה משמעותית. מס"ע, מופת סובב עולם. 24.12.2015. 

http://portal.macam.ac.il/ArticlePage.aspx?id=12462


Comments
* The email will not be published on the website.
I BUILT MY SITE FOR FREE USING