Alphabet-boards are commonplace in lower grade classrooms in elementary-schools. If designed correctly, alphabet-boards can help internalize letters into memory. The purpose of this study was to examine alphabet-board characteristics that should be considered by teachers for providing a clear, readable, and applicable pedagogical tool.

Read More  

המאמר מציג ומתאר תהליך עבודה אשר התרחש באחד מבתי הספר הדמוקרטיים באזור המרכז, במהלך קורס "קירות מדברים"- העוסק בהכשרת מורים ובהקניית כלים לעיצוב תצוגות בסביבת בית הספר. קישור למאמר: מילוא שוסמן, י' (2018). “המלצות לחופש״: גרפיטי של מורים בחצר בית ספר דמוקרטי. ביטאון מכון מופת. גיליון 62. עמ' 24-29. אלול תשע"ח- אוגוסט 2018. נדלה מתוך: file:///C:/Users/Yael/Downloads/bitaon62a.pdf

Read More  

ההרצאה מתארת רשמי ביקור בבתי ספר בפינלנד וכיצד מעוצבת סביבת הלמידה בהקשר של מחקרי עיצוב סביבה

Read More  

קישור למאמר באנגלית לגבי עומס חזותי בכיתות Journal of Learning Spaces. Volume 6, Number 2. 2017. :התפרסם בג'ורנל בתמונה: צילום קיר הלוח כתה ה' במרכז הארץ

Read More  

רשמי מסע וסיור בפינלנד- המדינה אשר מובילה כבר כמה שנים ברציפות במבחני פיז"ה. כיצד סביבות הלמידה בפינלנד נראות ואיך הן קשורות לגישה החינוכית שלהם.

Read More  

מאמר זה דן בהשפעות הפסיכולוגיה הסביבתית על השוהים בסביבה מסוימת. כאשר סביבות למידה מעוצבות נכון (Landscape for Learning) הן תורמות הן לתלמידים הן למורים. כנגזרת מההשפעה הכללית של סביבת בית הספר על השוהים בה, גם עיצוב סביבת הכיתה הוא אלמנט חשוב, בפרט בגילים הצעירים בבית הספר היסודי. סביבת הכיתה היא מקום המשמש לא רק ללמידה אלא גם לגדילה ולהתפתחות, לאור זאת מן הראוי לשים לב לכלל מרכיביה כדי שיתרמו באופן מיטבי לשוהים בה.

Read More  
I BUILT MY SITE FOR FREE USING