07 Sep
07Sep

המאמר מציג ומתאר תהליך עבודה אשר התרחש באחד מבתי הספר הדמוקרטיים באזור המרכז, במהלך קורס "קירות מדברים"- העוסק בהכשרת מורים ובהקניית כלים לעיצוב תצוגות בסביבת בית הספר. במהלך הקורס השתלמו המורים (מחנכים ומורים מקצועיים) הן בידע תיאורטי והן בידע מעשי. 

מפאת אופיו המיוחד של בית הספר ועיתוי הקורס (קצת לפני תחילת החופש הגדול)- הפתרון העיצובי של סביבת בית הספר כלל עיצוב מקורי הכולל גראפיטי  של מורים.

העבודה המעשית אשר התבססה על החומר התיאורטי שנלמד, יצרה בסיס ליישום בפועל של הידע הנרכש בקורס מבחינה תוכנית ומבחינה חזותית. המורים למדו ליישם את הנלמד בקורס מתוך חוויה ועשייה בפועל בשדה. אופיו הייחודי של בית הספר ומועד הקורס הוביל ליצירת לוחות תצוגה ייחודיים. מאמר זה מתייחס ללוח תצוגה אחד מתוך חמישה לוחות גרפיטי אשר שונו במהלך הקורס - כל לוח בעל נושא, מיקום, חומרים, ואופן ביצוע ייחודי.

מצ"ב קישור למאמר המלא:

מילוא שוסמן, י' (2018). “המלצות לחופש״: גרפיטי של מורים בחצר בית ספר דמוקרטי. ביטאון מכון מופת. גיליון 62. עמ' 24-29. אלול תשע"ח- אוגוסט 2018. נדלה מתוך: http://new.mofet.macam.ac.il/bitaon/list/

היכנסו לגיליון 62 עמודים 24-29

 

Comments
* The email will not be published on the website.
I BUILT MY SITE FOR FREE USING